Regulamin

I. Postanowienia podstawowe

1. Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki dostawcy i klienta usługi – najmu systemu Trevlix (dalej jako Usługa).

2. Dostawcą usługi jest firma Trevlix, s.r.o., IČ 14091887 z siedzibą pod adresem 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Czech republic, EU, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Ostrawie pod numerem C 87954.

3. Klientem usługi jest osoba fizyczna lub przedsiębiorca, która zamówiła usługę przez Internet, osobiście, telefonicznie lub w inny sposób.

II. Informacje o produkcie/usłudze

1. Produktem jest wypożyczenie systemu rezerwacji noclegów online Trevlix (dalej jako Usługa).

2. Informacje o Usłudze są dostępne na www.trevlix.pl.

3. Klient ma również możliwość bezpłatnego i niezobowiązującego wypróbowania Usługi w wersji demonstracyjnej.

III. Cena i warunki płatności

1. Naliczanie ceny za świadczone usługi rozpoczyna się w dniu aktywacji usługi lub w dniu zakończenia bezpłatnego okresu próbnego, jeżeli bezpłatny okres próbny jest aktualnie oferowany.
2. Klient wybiera okres rozliczeniowy spośród oferowanych opcji.
3. Długość okresu rozliczeniowego może mieć wpływ na cenę usługi. Aktualna cena usługi jest podana na www.trevlix.pl.

4. Bezpłatne indywidualne wsparcie użytkowników nie jest wliczone w cenę subskrypcji. Wsparcie użytkowników ma głównie formę pomocy. Użytkownik ma możliwość zadania autoryzowanego pytania bezpośrednio w administracji serwisu. Wysokość bezpłatnego indywidualnego wsparcia użytkownika zależy od uznania dostawcy, a jego maksymalny zakres jest ograniczony do 30% ceny usługi po odliczeniu kosztów operatora. Klient ma możliwość przedpłaty kredytu na indywidualne wsparcie użytkownika zgodnie z obowiązującym cennikiem. Klient może przetestować usługę w ramach bezpłatnej operacji próbnej.

5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia takich zapytań o wsparcie, które nie są prowadzone w konstruktywnym duchu wzajemnego szacunku oraz do zakończenia świadczenia bezpłatnego wsparcia dla tego konta.
6. Okres rozliczeniowy można zmienić dla każdego kolejnego okresu rozliczeniowego.
7. Klient wnosi opłatę za okres rozliczeniowy w formie zaliczki zawsze przed rozpoczęciem danego okresu rozliczeniowego.
8. Za datę zapłaty uważa się datę zaksięgowania wpłaty na koncie dostawcy.
9. Po uiszczeniu opłaty usługodawca wystawi dokument podatkowy.

10. Klient jest zobowiązany do uiszczania opłat za opcjonalny moduł Channel Manager od momentu aktywacji do pisemnego powiadomienia o dezaktywacji (przez upoważnioną prośbę Trevlix lub powiadomienie e-mailem o dezaktywacji na oficjalny adres e-mail wsparcia Trevlix).

IV. Warunki dostawy

1. Po kliknięciu w link aktywacyjny w e-mailu wysłanym automatycznie po wypełnieniu formularza zamówienia usługi na www.trevlix.pl, subskrybent jest przesłał dane dostępowe umożliwiające rozpoczęcie korzystania z usługi .

V. Bezpłatna wersja próbna usługi

1. Jeżeli dostawca oferuje ograniczone w czasie bezpłatne korzystanie z usługi, klient jest uprawniony do bezpłatnego korzystania z usługi w tym okresie.
2. Skorzystanie z bezpłatnej operacji próbnej nie zobowiązuje klienta do wykupienia usługi płatnej.
3. Podczas bezpłatnego okresu próbnego klientowi nie przysługuje umownie żadne odszkodowanie ani gwarancje od dostawcy.
4. Poziom wsparcia udzielanego klientowi w ramach bezpłatnej operacji próbnej zależy od uznania dostawcy.
5. Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy Klientowi skorzystania z bezpłatnej operacji próbnej według własnego uznania, zwłaszcza jeśli okoliczności zamówienia wskazują na wątpliwości co do poważnego zainteresowania Klienta skorzystaniem z usługi.

VI. Prawa i obowiązki dostawcy

1. Dostawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie określonym na www.trevlix.pl przez okres opłacony z góry przez klienta. Klient może bezpłatnie przetestować funkcjonalność usługi w wersji demonstracyjnej usługi.

2. W przypadku podstawowej wersji usługi klient ma możliwość zamówienia opcjonalnych usług dodatkowych lub funkcji za dodatkową opłatą. Ceny i warunki tych opcjonalnych dodatkowych funkcji są wymienione na www.trevlix.pl.

3. Jeżeli Klient zalega z zapłatą za zamówione funkcje dodatkowe, opłaty lub prace na zlecenie i nie ureguluje należności nawet po wezwaniu Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony między innymi do potrącenia należnej kwoty i kosztów upomnienia poprzez potrącenie całkowite zadłużenie z abonamentu podstawowego lub innego modułu opłaconego z góry przez klienta.
4. Dostawca gwarantuje 99,9% dostępności usługi w skali roku.
5. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie i przerwy w działaniu sieci Internet oraz jakość usług świadczonych przez osoby trzecie.
6. Usługodawca jest uprawniony do używania nazwy lub logo firmy klienta w celach informacyjnych, chyba że klient nie wyrazi na to zgody. Usługodawca ma prawo podpisać się linkiem w części ogólnodostępnej serwisu oraz w wiadomościach automatycznych wysyłanych przez serwis.
7. Usługodawca ma prawo do zmiany zakresu, jakości i cen usług lub zaprzestania świadczenia dotychczasowych usług ze względu na inflację, wprowadzenie nowych usług, zmiany warunków rynkowych, rozwój nowych technologii itp., jeżeli jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione możliwe.
8. O zmianach w zakresie, jakości i cenach usług dostawca będzie informował za pośrednictwem swojej strony internetowej lub powiadomień e-mail.

VII. Prawa i obowiązki klienta

1. Klient zobowiązuje się do terminowego regulowania cen za usługi.

2. Klient odpowiada za prawidłowe ustawienie wszystkich cen i rabatów na swoim koncie. W przypadku zamówienia usługi pomocy w ustalaniu cen Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia tych cen oraz sprawdzenia ich poprawności.
3. Klient zobowiązuje się do korzystania ze wszystkich usług wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Republiki Czeskiej, Unii Europejskiej, umowami międzynarodowymi, którymi Republika Czeska jest związana oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
4. Klient nie będzie korzystał z usług w sposób drażniący innych użytkowników, w szczególności poprzez celowe rozpowszechnianie wirusów oraz wysyłanie śmieciowych danych i spamu.
5. Klient zobowiązuje się do ochrony wszystkich haseł związanych ze świadczonymi usługami. W przypadku uzasadnionego podejrzenia ich ujawnienia, Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania o tym Dostawcy i zażądania zmiany hasła lub samodzielnej zmiany hasła.
6. Klient odpowiada za wszelkie treści stworzone i wyświetlane przez niego w Internecie (tj. również za materiały naruszające prawa osób trzecich), które zostały opublikowane za pośrednictwem serwisu. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za te treści.

VIII. Odpowiedzialność za usługi noclegowe i usługi dodatkowe

1. Klient korzysta z Usługi (systemu rezerwacyjnego) w celu oferowania swojego zakwaterowania oraz usług dodatkowych, które świadczy na rzecz klientów (gości) obiektu noclegowego, wyłącznie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

2. Klient zobowiązany jest do opublikowania Warunków Biznesowych i Rezygnacyjnych obiektu noclegowego oraz danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby odpowiedzialnej za ich przestrzeganie.

3. Dostawca usługi (system rezerwacyjny) nie uczestniczy w stosunkach handlowych pomiędzy Klientem (operatorem obiektu noclegowego) a jego klientami – gośćmi obiektu noclegowego.

IX. Ograniczenie i zakończenie działania Usługi

1. W przypadku, gdy klient nie wpłaci prawidłowo i terminowo zadatku, funkcjonalność w administracji serwisu zostanie wyłączona.
2. W przypadku zalegania przez Klienta z zapłatą zaliczki za usługę powyżej 14 dni, publiczna część usługi (w szczególności system rezerwacji on-line) zostanie wyłączona.
3. Odnowienie usługi następuje nie później niż 2 dni robocze po zaksięgowaniu pełnej należności na koncie usługodawcy.
4. W przypadku zwłoki Klienta powyżej 90 dni z zapłatą zaliczki na poczet usługi, Usługodawca jest uprawniony do trwałego usunięcia wszystkich danych Klienta.

5. Usługodawca ma prawo odmówić lub zakończyć współpracę z klientem, który nie spełnia warunków prawidłowej lub znaczącej współpracy lub nadużywa usług operatora.
6. Klient ma prawo do wypowiedzenia korzystania z usługi na każdy kolejny okres rozliczeniowy. Klient jest zobowiązany poinformować usługodawcę na piśmie lub pocztą elektroniczną o zakończeniu korzystania z usługi.

X. Reklamacje i odstąpienie od umowy

1. Klient ma możliwość wypróbowania usługi w wersji demonstracyjnej bez zobowiązań.

2. Jeżeli dostawca oferuje ograniczone czasowo bezpłatne korzystanie z usługi, klient ma prawo przetestować usługę bez zobowiązań w trakcie bezpłatnego działania i zaprzestać korzystania z niej w dowolnym momencie bezpłatnie i bez zobowiązań.

3. W czasie ograniczonego czasowo nieodpłatnego funkcjonowania serwisu Klient jest uprawniony do korzystania z serwisu również w celach komercyjnych, np. do przyjmowania rezerwacji noclegów on-line z serwisu.

4. W przypadku, gdyby z usługi można było skorzystać tylko częściowo lub nie można było z niej skorzystać w ogóle z powodu wady technicznej lub eksploatacyjnej po stronie usługodawcy, odpowiedzialność usługodawcy wobec klienta ogranicza się do obowiązku niezwłocznego zapewnienia usunięcia wady oraz do odpowiedniego obniżenia ceny najmu usługi za okres, w którym Klient nie mógł w pełni korzystać z usługi lub w porozumieniu z Klientem zapewnić świadczenie usługi w sposób alternatywny.
5. Usługodawca odpowiada za wszelkie szkody spowodowane niedostępnością lub nieprawidłowym działaniem usługi do maksymalnej wysokości opłaty uiszczonej przez klienta za niedostępną funkcję, proporcjonalnie do czasu niedostępności funkcji.

6. Po zakończeniu ograniczonego czasowo nieodpłatnego świadczenia usługi Klient ma prawo zrezygnować z korzystania z usługi na każdy kolejny okres rozliczeniowy. Klient wybiera okres rozliczeniowy odrębnie od oferowanych opcji.

XI. Umowa licencyjna

1. Po opłaceniu uzgodnionej ceny przez klienta na konto dostawcy, klient otrzymuje prawo do korzystania z usługi i jej uzgodnionych modułów zgodnie z przeznaczeniem.
2. Licencja udzielana jest na czas określony wybraną długością okresu przedpłaconego od dnia aktywacji.
3. System Trevlix jest produktem programu komputerowego i jest chroniony prawami autorskimi oraz innymi prawami i umowami dotyczącymi własności intelektualnej. Trevlix, s.r.o. jest wykonawcą majątkowych praw autorskich do systemu Trevlix.

XII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich

1. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich prowadzi Czeska Inspekcja Handlowa z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, NIP: 000 20 869, adres strony internetowej: https://adr.coi.cz/cs. Platforma internetowego rozstrzygania sporów znajdująca się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr może służyć do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
2. Europejskie Centrum Konsumenckie Republika Czeska, z siedzibą Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adres strony internetowej: http: //www.evropskyspotrebitel.cz jest punktem kontaktowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich i zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywa 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie internetowego rozstrzygania sporów konsumenckich).

XIII. Ostateczne ustalenia

1. Niniejsze Ogólne Warunki są ważne i skuteczne od dnia 20.04.2023 i anulują poprzednią wersję Ogólnych Warunków. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany Ogólnych Warunków. Aktualna wersja warunków jest zawsze dostępna na www.trevlix.pl.