Polityka prywatności

I. Przepis podstawowy

 

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”) jest Trevlix, s.r.o., Spółka ID 14091887, z siedzibą pod adresem 28. října 810/246, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Republika Czeska (dalej zwany „Administratorem”).

 

2. Dane kontaktowe administratora to: support@trevlix.cz.

 

3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników fizycznych, fizjologicznych, genetycznych, psychologicznych, ekonomicznych , tożsamość społeczna tej osoby.

 

4. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.

 

II. Źródła i kategorie przetwarzanych danych osobowych

 

Administrator przetwarza dane osobowe, które mu przekazałeś lub dane osobowe, które administrator otrzymał na podstawie Twojego zamówienia.

 

Administrator przetwarza Twoje dane identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane niezbędne do wykonania umowy.

 

 

III. Uzasadniony powód i cel przetwarzania danych osobowych

 

Uzasadnionym powodem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy między Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

 

Prawnie uzasadniony interes administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności wysyłania wiadomości biznesowych i newsletterów) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

 

Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności do wysyłania wiadomości biznesowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku braku zamówienia za towary lub usługi.

 

Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja Twojego zamówienia oraz realizacja praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Cię z administratorem; (imię i nazwisko, adres, kontakt) podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ani jej realizacja przez administratora,< /p>

 

wysyłanie wiadomości biznesowych i wykonywanie innych działań marketingowych.

 

Nie ma automatycznego, indywidualnego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 RODO.

 

IV. Czas przechowywania danych

 

Administrator przechowuje dane osobowe

 

 • przez okres niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Ciebie z administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez 15 lat od daty rozwiązanie stosunku umownego).
 • do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

 

Pod koniec okresu przechowywania administrator usunie dane osobowe.

 

V. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy)

 

Odbiorcami danych osobowych są osoby

 

 • przyczynianie się do dostawy towarów/usług/dokonywanie płatności na podstawie umowy,
 • zapewnienie działania usługi,
 • świadczenie usług marketingowych.

 

Administrator może przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej, z uwagi na globalny charakter świadczonej usługi.

 

VI. Twoje prawa

 

Zgodnie z warunkami RODO masz

 

 • prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenie przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO.
 • prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO.
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO i
 • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora, o którym mowa w artykule III niniejszych Warunków.

 

Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważasz, że Twoja prywatność została naruszona.

 

VII. Polityka prywatności

 

Administrator oświadcza, że ​​podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

 

Administrator podjął środki techniczne w celu zabezpieczenia repozytoriów danych oraz repozytoriów danych osobowych w formie papierowej.

 

Administrator oświadcza, że ​​dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

Wysyłając zamówienie z internetowego formularza zamówienia, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.

 

Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę w formularzu online. Potwierdzając zgodę, potwierdzasz, że zapoznałeś się z polityką prywatności i akceptujesz ją w całości.

 

Administrator jest uprawniony do zmiany niniejszych warunków. Opublikujesz nową wersję polityki prywatności na swojej stronie internetowej lub wyślesz nową wersję warunków na adres e-mail podany administratorowi.

 

Te warunki wchodzą w życie 2.7.2018.